ความรู้รอบตัว คนมีรถควรรู้ไว้ ต่อ พ.ร.บ. รถยนต์เบิกได้สูงสุดถึงสามแสน

แน่นอนว่ารถยนต์ทุกคันต้องทำ พ.ร.บ. รถยนต์ เพราะเป็นสิ่งที่กฎหมายบังคับตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ประโยชน์ของการทำ พ.ร.บ. รถยนต์จะให้ความคุ้มครองและเบิกได้ดังนี้

ค่า เ สี ย หายเบื้องต้น

เป็นเงินค่าใช้จ่ายที่ผู้ประสบภัย (ทั้งผู้ขับขี่ ผู้โดยสารและบุคคลภายนอก) สามารถเบิกได้เลยโดยยังไม่ต้องพิสูจน์ว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายถูกหรือฝ่ายผิด โดยทางบริษัทประกันภัยจะจ่ายค่า เ สี ย หายเบื้องต้น ภายใน 7 วัน ดังนี้

ค่า รักษ าพ ย า บาล (จ่ายตามจริง) กรณีบาดเจ็บ สามารถเบิกได้สูงสุดคนละ 3O,OOO บาท

กรณี เ สี ย ชีวิต สูญ เ สี ย อวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวร (พิการ) สามารถเบิกได้ 35,OOO บาท

ในกรณีที่ได้รับความ เ สี ย หายทั้ง 2 กรณี จะได้รับเงินชดเชยรวมกันไม่เกิน 65,OOO บาท

พ.ร.บ รถยนต์ เบิกค่า เ สี ย หายอะไรได้บ้าง

ค่าสินไหมทดแทน

สำหรับเงินค่าสินไหมทดแทนนี้ ผู้เคลมประกัน พ.ร.บ. รถยนต์ จะได้รับค่าสินไหมทดแทนหลังจากที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าตนเองเป็นฝ่ายถูกตามกฎหมาย โดยสามารถเบิกค่า เ สี ย หายได้ดังนี้

ค่า รักษ าพ ย า บาล สูงสุดคนละ 80,OOO บาท

กรณี เ สี ย ชีวิต หรือทุพพลภาพถาวร (พิการ) คนละ 3OO,OOO บาท

กรณีสูญ เ สี ย อวัยวะ

สูญ เ สี ย อวัยวะ 2 ส่วนขึ้นไป 3OO,OOO บาท, สูญ เ สี ย อวัยวะ 1 ส่วน 25O,OOO บาท, สูญ เ สี ย นิ้ว ตั้งแต่นิ้วเดียวขึ้นไป 2OO,OOO บาท

ค่าชดเชยกรณีนอนพัก รักษ าตัวในโรงพ ย า บาล (ผู้ป่วยใน) 2OO บาทต่อวัน (ไม่เกิน 2O วัน)

พ.ร.บ รถยนต์ เบิกค่า เ สี ย หายอะไรได้บ้าง

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า หากเราขับรถยนต์ประสบอุบั ติ เ ห ตุ ถ้ามี พ.ร.บ.รถยนต์ก็จะได้รับความคุ้มครองอันแรกเป็น ค่า เ สี ย หายเบื้องต้น ซึ่งสามารถเบิกได้แม้อุบั ติ เ ห ตุ ที่เกิดขึ้นจะไม่มีคู่กรณีก็ตาม และหากเมื่อพิสูจน์ได้ว่าอุบั ติ เ ห ตุ ครั้งนั้นเราเป็นฝ่ายถูก ก็จะได้รับค่าสินไหมทดแทนเพิ่มเติม

เอกส ารสำคัญที่ต้องใช้ในการเคลม พ.ร.บ.

1 กรณีบ า ดเ จ็ บ

สำเนาบัตรประชาชนผู้ประส บ อุ บั ติ เห ตุ, ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ กรณีเบิกค่าชดเชยหรือผู้ป่ ว ยใน , ใบรับรองแ พ ท ย์หรือหนังสือรับรองการรั ก ษ าตัวผู้ป่วยใน

2 กรณีทุ พ พ ล ภาพ

สำเนาบัตรประชาชนผู้ประสบอุ บั ติ เ ห ตุ, ใบรับรอง แ พ ท ย์และหนังสือรับรองความ พิก า ร, สำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวนหรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าผู้นั้นได้รับความ เ สี ย หายจากการประส บ ภั ย จากรถ

3 กรณีเ สี ย ชี วิ ต

สำเนาบัตรประชาชนผู้ประ ส บ อุ บั ติ เ ห ตุ / ใบ ม ร ณ ะ บัตร, สำเนาบัตรประชาชนทาย า ท, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบันทึกประจำวันใครคดีของพนักงานสอบสอน หรือหลักฐานอื่น ๆ ที่แสดงการเ สี ย ชี วิ ตจากการประสบภัยจากรถ

หลังจากตรวจสอบเอกส า รเสร็จแล้วสามารถยื่นขอเบิกเงินได้กับบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบ ภั ยจากรถยนต์จำกัด ทุกสาขา บางที่อาจจะใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบและคืนเงินให้ใน 7 วัน โดยพ.ร.บ. นี้จะคุ้มครองความ เ สี ย หายของคนเท่านั้น ไม่รวมตัวรถนะ

หากรายละเอียดไม่ครบถ้้วนต้องกราบขออภัยด้วยค่ะ สามารถศึกษาเพิ่มเติม ได้ที่นี่ www.krungsri.com/bank/th/plearn-plearn/get-to-know-compulsory-car-insurance.html

เรียบเรียงโดย ปริญญาชีวิต

Facebook Comments