วิธีจัดการโอนมรดกที่ดิน ต้องโอนให้ใคร กรณีเจ้าของ เ สี ย ชี วิ ต ไปแล้ว

ถ้าเกิดพ่อแม่พี่น้องเรา มีสมบัติ แล้วสมบัตินั้นคือที่ดิน หากเขาจากไปแล้ว ก็ต้องกลายเป็นที่ดินมรดกถูกไหม ทีนี้ เมื่อเจ้าของเขาไม่อยู่แล้วเราต้องทำอย่างไรล่ะ บางคนงงเลย หันหน้าหันหลังไม่รู้จะไปถามใครดี ไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มต้นยังไงก่อน แล้วใครจะเป็นทายาทที่จะได้รับสมบัติที่เป็นมรดกนั้น ไปดูกันดีกว่าค่ะ ว่าเราต้องเร่ิมจากตรงไหนก่อน เมื่อมีคนจากไปมรดกย่อมตกทอ ดแก่ ทายาท ถ้าเป็นท รั พ ย์สินเล็กๆ น้อยๆ ก็จัดสรรปันส่วนกันได้ง่ายๆ แต่ถ้าเป็นพวกที่ดินบ้าน หรืออสังหาริมท รั พ ย์ใดๆ ที่ต้องไปจดทะเบียนก็อาจจะยุ่ง ย า ก หน่อย

การรับมรดกที่ดิน ใครมีสิทธิ และ ต้องเตรียมหลักฐานประกอบอะไรบ้าง วันนี้เรามาดูกันเรื่องการรับมรดกที่ดินกันคร่าวๆ มรดกที่ดิน เมื่อมีคนจากไป ทายาท จะรับ มรดก อาจทำได้ 2 วิธี คือ จูงมือ ทายาท กันไปโอนที่สำนักงานที่ดิน และอีกวิธีคือตั้งผู้จัดการ มรดก ซึ่งต้องไปขึ้นศาล

การโอน มรดก ที่สำนักงานที่ดิน

1 นำหลักฐานสิทธิในที่ดินไป เช่น โฉนดที่ดิน

2 หลักฐาน ม ร ณ ะ บัตs

3 หลักฐานการเป็นผู้มีสิทธิรับ มรดก เช่น เป็นลูก เป็น ภ ร ร ย า พินัย ก ร ร ม

การรับมรดกที่ดิน ทายาทที่มีสิทธิตามกฎหมายหรือทายาทโดยธรรม มี 7 ลำดับ ดังนี้ต่อไปนี้

– ผู้สืบสันดาน(บุตร, หลาน, เหลน, ลื้อ)

– ภรรยาหรือสามี (ต้องได้จดทะเบียนสมรสกันเท่านั้น)

– บิดาและมารดา

– พี่น้องร่วมสายเลือ ด ทั้งบิดาและมารดาเดียวกัน

– พี่น้องร่วมบิดา หรือ มารดาเดียวกัน

– ปู่ย่า ต า ย าย

– ลุง ป้า น้า อา

– ตามกฎหมายแล้ว ใครมีสิทธิรับมรดกขึ้นอยู่กับผู้ ต า ย ซึ่งเป็นเจ้าของมรดกได้ทำพินัยกssมไว้ก่อน ต า ย หรือไม่ ถ้าทำไว้ทรัwย์มรดกก็จะตกเป็นของบุคคลที่ได้ระบุไว้ในพินัยกssม

เมื่อ พนง. จนท. สอบสวนแล้วเชื่อว่าผู้ขอเป็น ทายาท มีสิทธิรับ มรดก ต ามที่ขอแล้ว พนง. จนท. จะทำการประกาศ มรดก มีกำหนด ๓๐ วัน แล้วก็จดทะเบียนให้ถ้าไม่มีคัดค้าน ซึ่งจริงๆ มันมีรายละเอียดมากกว่านี้ ยังไงลองติดต่อสำนักงานที่ดินเพื่อสอบถามรายละเอียดดู

ส่วนการโอนที่ดินโดยตั้งผู้จัดการ มรดก สามารถทำได้

1 ให้ทา ย า ท ร้องขอต่อศาลให้แต่งตั้งผู้จัดการ มรดก ทา ย า ท ต้องไปให้การที่ศาล

2 จะมีการจดทะเบียนผู้จัดก า ร มรดก

3 หลังจากนั้น ผู้จัดก าร มรดก ก็ไปจดทะเบียนได้เลย จนท. ก็จะรับจดทะเบียนให้

ฟังดูเหมือนง่าย แต่เอาเข้าจริง ใช้เวลาอยู่เหมือนกัน แต่ถ้าจะโอนที่ดิน ยังไงก็ต้องทำต ามขั้นตอนต ามที่ ก ฎ ห ม า ย กำหนดต่อไป… ก า ร เตรียมตัวหรือเตรียมความพร้อมไว้จึงเป็นสิ่งที่ดี การทำพินัย ก ร ร ม ก็มิได้เป็นการลดทอนอายุตัวเองต ามความเชื่อแต่ อ ย่ า ง ไร

แต่เป็นการเตรียมตัวไม่ ป ร ะ ม า ท ในชีวิตมากกว่า รวมทั้งเป็นการดีที่จะมอบท รั พ ย์สินให้กับคนที่เราไว้ใจที่จะดูแลต่อจากเราได้ ในทุกๆเรื่องหากมีการเตรียมความพร้อมก็จะไม่ก่อให้เกิดปัญหาต ามมาค่ะ

ขอบคุณที่มาทนายรัชพล ศิริสาคร ประธานชมรมสนับสนุนการต่อสู้เพื่อความยุติธรรม

เพจ สายตรงกฎหมาย ยึดมั่นความยุติธรรม โทร O957563521

ขอบคุณเจ้าของภาพ ภาพประกอบเท่านั้นไม่เกี่ยวกับเนื้อหา