สำเนาทะเบียนบ้าน มี 3 สี แต่ละสีต่างกันอย่างไร มีคำตอบที่นี่

สำเนาทะเบียนบ้าน มี 3 สี แต่ละสีต่างกันอย่างไร มีคำตอบที่นี่

ทะเบียนบ้าน คือ เอกสารที่ใช้แสดงเลขประจำบ้านของแต่ละบ้าน รวมทั้งรายชื่อของผู้อยู่อาศัยภายในบ้านหลังนั้น ๆ ซึ่งทะเบียนบ้านหนึ่งหลังจะมีจำนวนคนอยู่อาศัยได้มากน้อยแค่ไหน ขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่ของที่อยู่อาศัย ซึ่งตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ. 2535 กำหนดให้มีคนอยู่อาศัยได้ 1 คน ต่อพื้นที่ 3 ตารางเมตร ทั้งนี้ทั้งนั้น เจ้าบ้านในทะเบียนบ้านจะมีได้แค่ 1 คน

ทะเบียนบ้านสีเหลือง ทะเบียนบ้านต่างชาติ ท.ร.13

เป็นทะเบียนบ้านสำหรับคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว และคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับกาผ่อนผันให้ อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ใน กรณีที่คนต่างชาติเป็นสามีหรือภรรยาคุณ

ถ้าหากคุณหรือบิดามารดาของคุณเป็นเจ้าบ้านให้เจ้าบ้านไปแจ้งต่อสำนักทะเบียนตามภูมิลำเนาที่บ้านตั้งอยู่ โดยกรอกคำร้องเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร(ท.ร.13) ขอเพิ่มชื่อบุคคลในทะเบียนบ้านเอกสารที่เตรียมไป คือ สำเนาทะเบียนบ้าน ฉบับเจ้าบ้านบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน หนังสือ เดินทางของคนต่างชาติ ทะเบียนสมรสใบอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานหรือหลักฐานอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ ในประเทศไทยเป็นการถาวรหรือชั่วคราว

ทะเบียนบ้านสีน้ำเงิน แบบ ท.ร.14 สำหรับบุคคลผู้มีสัญชาติไทย

เป็นทะเบียนบ้านสำหรับผู้มีสัญชาติไทย ที่เราจะเห็นใช้กันทั่วไป โดยมี “เจ้าบ้าน” ที่มีหน้าที่เป็นหัวหน้าครอบครัว ซึ่งการครอบครองนี้อาจเป็นเจ้าของบ้าน ผู้เช่า หรือในฐานะอื่นก็ได้ และหน้าที่ของผู้เป็นเจ้าบ้านในบ้านหลังนั้น ตามกฎหมายทะเบียนราษฎร ได้กำหนดให้ผู้เป็นเจ้าบ้าน มีหน้าที่ต้องแจ้งต่อนายทะเบียน

ทะเบียนสีเขียว หรือ ทะเบียนอาคาร (ท.ร.๑๔ อ)

เป็นทะเบียนสำหรับใช้ลงรายการของอาคารที่สร้างขึ้น เพื่อใช้ประโยชน์อย่างอื่นอันมิใช่เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย

หลายคนเพิ่งรู้ว่าทะเบียนบ้านมีหลายสี ทะเบียนบ้าน 2 สี ทะเบียนอาคารอีก 1 เป็นเกร็ดความรู้ใหม่สำหรับหลายคนเลยทีเดียว

แหล่งที่มา thaihitz